Punkt informacyjny:ul. Elbląska 38, 14-500 Braniewo
Siedziba firmy:Plac Wolności 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny ma promować produkcję opartą na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z zachowaniem bioróżnorodności oraz uwzględniania zmian klimatycznych na terenach wiejskich.

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu.
Płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności od realizowanego pakietu do gruntów ornych/trwałych użytków zielonych/obszarów przyrodniczych lub do zwierząt (samic danej rasy).

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne dzieli się na dwa poddziałania:

 • Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
 • Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.
 • W ramach poddziałania ”Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych”, wsparcie udzielane jest na następujące pakiety:
  • Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.
  • Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.
  • Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
  • Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
  • Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
 • W ramach poddziałania ”Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie”:
  • Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
  • Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Wysokość płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za:

 • hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna – w przypadku Pakietów 1–6 lub
 • sztukę zwierzęcia i liczby zwierząt, do których przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna – w przypadku Pakietu 7

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną wypłaca się do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wraz z kwotą przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych.

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje rolnikowi lub zarządcy, jeżeli:

 • Został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • Realizuje 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego nr 807/2014, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu;
 • Spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Naszym klientom zapewniamy

Pomoc doświadczonych doradców - Profesjonalną obsługę - Indywidualne podejście do każdego klienta - Fachowe doradztwo

Aktualności

Witamy w  aktualnościach! Tutaj możesz zapoznać się z najważniejszymi, bieżącymi informacjami z branży rolniczej i ubezpieczeniowej.

10/09/18
Pomoc suszowa – uprawy rolne

Pomoc dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. (1 tys. zł/ha dla ubezpieczonych- co najmniej 50% pow. upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk) – wnioski do BP ARiMR będą przyjmowane od 14 do 28 września, podobnie jak wnioski o pomoc do gruntów pod zarybionymi stawami (300 zł / 1 ha).

19/11/18
Pomoc z tytułu strat spowodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła informację o możliwości składania wniosków o pomoc w związku ze stratami powstałymi w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
10/09/18
OSN na terenie całej Polski!

 „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  reguluje ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych , dawki,  sposoby nawożenia azotem, okresy nawożenia oraz sposób, w jaki rolnicy powinni udokumentować spełnienie wymogów.

projekt ue