Punkt informacyjny:ul. Elbląska 38, 14-500 Braniewo
Siedziba firmy:Plac Wolności 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

Pomoc dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. (1 tys. zł/ha dla ubezpieczonych- co najmniej 50% pow. upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk) – wnioski do BP ARiMR będą przyjmowane od 14 do 28 września, podobnie jak wnioski o pomoc do gruntów pod zarybionymi stawami (300 zł / 1 ha).


Termin składania wniosków oraz stawka pomocy dla tych, których straty mieszczą się między 30% a 70% zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód - co powinno nastąpić w najbliższych dniach.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Formy pomocy:
Pomoc udzielana przez ARiMR- dopłata do hektara.

 • Poza formułą pomocy de minimis - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej.
 • W ramach formuły pomocy de minimis,  - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

- Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów
rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw
rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

 • Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na każdy ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi, znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w wysokości 300 zł na 1 ha. Pomoc ta będzie udzielana w formie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Rolnicy po oszacowaniu szkody mogą ubiegać się o:

 • Umorzenie części czynszu dzierżawnego za ziemie dzierżawione od KOWR tj. odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych.
 • Obniżenie czynszu dzierżawnego może nastąpić przy łącznym spełnieniu dwóch warunków:
  • 1)  zaistnieniu okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby;
  • 2) wystąpieniu znacznego zmniejszenia zwykłego przychodu z przedmiotu dzierżawy.
 • Umorzenie w gminie raty podatku rolnego.
 • Zmniejszenie wymiaru składki na KRUS – można ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub w części bieżących składek.
 • Kredyty klęskowe z dofinansowaniem oprocentowania z ARiMR.
  • Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.
   Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku.
  • Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.

- Dopłaty do oprocentowania ww. kredytów będą stosowane na podstawie umów zawartych między Agencją a bankami.

Naszym klientom zapewniamy

Pomoc doświadczonych doradców - Profesjonalną obsługę - Indywidualne podejście do każdego klienta - Fachowe doradztwo

Aktualności

Witamy w  aktualnościach! Tutaj możesz zapoznać się z najważniejszymi, bieżącymi informacjami z branży rolniczej i ubezpieczeniowej.

10/09/18
Pomoc suszowa – uprawy rolne

Pomoc dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. (1 tys. zł/ha dla ubezpieczonych- co najmniej 50% pow. upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk) – wnioski do BP ARiMR będą przyjmowane od 14 do 28 września, podobnie jak wnioski o pomoc do gruntów pod zarybionymi stawami (300 zł / 1 ha).

19/11/18
Pomoc z tytułu strat spowodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła informację o możliwości składania wniosków o pomoc w związku ze stratami powstałymi w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
10/09/18
OSN na terenie całej Polski!

 „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  reguluje ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych , dawki,  sposoby nawożenia azotem, okresy nawożenia oraz sposób, w jaki rolnicy powinni udokumentować spełnienie wymogów.

projekt ue