Punkt informacyjny:ul. Elbląska 38, 14-500 Braniewo
Siedziba firmy:Plac Wolności 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

 „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  reguluje ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych , dawki,  sposoby nawożenia azotem, okresy nawożenia oraz sposób, w jaki rolnicy powinni udokumentować spełnienie wymogów.


Zgodnie z nowym programem, rolnikom na terenie całego kraju nie wolno stosować nawozów na glebach: zamarzniętych, pokrytych śniegiem, zalanych wodą oraz nasyconych wodą.

Dopuszczalne jest nawożenie nawozami naturalnymi lub nawozami azotowymi mineralnymi. stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Nie wolno jednak stosować nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Odległości i terminy, jakie należy zachować widnieją w poniższej tabeli:

Tabela nr 1.

ODLEGŁOŚCI PRZY STOSOWANIU NAWOZÓW
NA GRUNTACH ROLNYCH OD BRZEGU
RODZAJ NAWOZU: KANAŁÓW JEZIOR I ZBIORNIKÓW WODNYCH (D0 50 HA) ROWÓW O SZEROKOŚCI POWYŻEJ 5 M CIEKÓW NATURALNYCH
GNOJOWICA 10m
INNE NIŻ GNOJOWICA 5m
NA GRUNTACH ROLNYCH OD:
WSZYTKIE NAWOZY UJĘĆ WODY BRZEGÓW JEZIOR I ZBIORNIKÓW WODNYCH (OD 50 HA) OBSZARÓW MORSKIEGO PASA NADRZEŻNEGO
  20m


Szczególne wymogi opracowano dla terenów o dużym nachyleniu. Na terenie wychodzącym poza odległościami od wód powierzchniowych zamieszczonymi w tabeli, przy stosowaniu nawozów należy:

  • rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha;
  • stosując nawozy na gruntach ornych, dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać lub wymieszać z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych – stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot; przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu.

*Teren o dużym nachyleniu – jest to stok o nachyleniu większym niż 10%, co oznacza wzrost pochylenia terenu o 1 m na długości 10 m.

Na terenach o dużym nachyleniu, nie stosuje się nawozów w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych w tabeli 1, zwiększonych o 5 m.

TERMINY NAWOŻENIA
Program określa, że nawozy azotowe mineralne, gnojówkę oraz gnojowicę na gruntach ornych można stosować w terminie: 1 marca - 20 października. Natomiast obornik: 1 marca - 31 października.

* Wyjątek stanowią grunty orne na terenach gmin obietych wykazami stanowiącymi załącznik nr 2 (1 marca - 15 października) oraz załącznik nr 3 (1 marca - 25 października) do Programu.


Uprawy wieloletnie,  trwałe użytki zielone można nawozić nawozami naturalnymi płynnymi oraz azotowymi mineralnymi w terminie: 1 marca - 31 października. Obornikiem natomiast od 1 marca do 30 listopada.

 

1. DOKUMENTACJA NAWOŻENIA
*Dokumentację powinno się przechowywać przez 3 lata.

REJESTRY
Małe gospodarstwa o pow. większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące min. 10 DJP zwierząt wg stanu średniorocznego powinny prowadzić dokumentację nawożenia azotem.

Istotne dane które należy uwzględnić w rejestrze / ewidencji zabiegów związanych ze stosowaniem nawozów azotowych: data zastosowania nawozu; rodzaj uprawy oraz  powierzchni; rodzaj nawozu, zastosowaną dawkę oraz termin przyorania nawozu naturalnego (w przypadku jego stosowania na terenie o dużym nachyleniu).

*Gospodarstwa te powinny posiadać również plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu.

Wzór ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem został określony w załączniku nr 10 do Programu.2.  Plan nawożenia azotem (rozdział 1.5.2. Prgramu )
*Plan musi być opracowywany corocznie, odrębnie dla każdego pola/rośliny.

( ust. 2  rozdział 1.5.2 ''Plan nawożenia azotem'' do Programu) Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  spełniający poniższe kryteria powinien posiadać plan nawożenia azotem:

  • posiadających gospodarstwo o powierzchni pow. 100 ha użytków rolnych, uprawiających uprawy intensywne (określone w załączniku nr 7 do programu);
  • na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha;
  • posiadających obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego (chyba, że nie zagospodarowują nawozów na posiadanych użytkach rolnych)


( ust. 1  rozdział 1.5.2 ''Plan nawożenia azotem'' do Programu) GOSPODARSTWA WIELKOTOWAROWE 

Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:

  • opracowuje plan nawożenia azotem;
  • może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pozostałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego lub zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Strony przechowują zawartą umowę co najmniej przez 3 lata od dnia jej wygaśnięcia.

 

Gospodarstwa wielkotowarowe (np. fermy drobiu i trzody) są zobowiązane do posiadania planu nawożenia azotem, pozytywnie zaopiniowanego przez okręgową stację chemiczno-rolniczą i dostarczenia kopii tego planu i opinii wójtowi, burmistrzowi i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce stosowania nawozów naturalnych.
Nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.

 

*Podmiot nabywający nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny lub od podmiotu, o którym mowa w ust. 1 Programu, jest obowiązany do posiadania planu nawożenia azotem. .

*Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 2 Programu, prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który nie zagospodarowuje nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych na użytkach rolnych, których jest posiadaczem, nie opracowuje planu nawożenia azotem dla zbywanych nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych. 

 

Podmioty opracowują plan z uwzględnieniem sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – uproszczonego bilansu azotu, który został określony w załączniku nr 8 do Programu, albo przy zastosowaniu programu nawozowego obejmującego wymagania dla uproszczonego bilansu azotu określonego w załączniku nr 8 do  ‘’Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 

PRZECHOWYWANIE

 

Wymagane jest zapewnienie powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

 

Pojemność zbiorników na płynne nawozy naturalne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy. Powierzchnia przechowywania stałych nawozów naturalnych – przez okres 5 miesięcy

Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dostosują powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie, w terminie do dnia:

1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

2) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne-  ‘’Produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie”.

 

Podsumowując można stwierdzić że  dokumentację nawżenia azotem (plan nawożenia azotem oraz rejestr / ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych ze stosowaniem nawozów azotowych powinny posiadać gospodarstwa rolne o  pow. większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące min. 10 DJP zwierząt wg stanu średniorocznego. 

 

Poniżej do pobrania „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Naszym klientom zapewniamy

Pomoc doświadczonych doradców - Profesjonalną obsługę - Indywidualne podejście do każdego klienta - Fachowe doradztwo

Aktualności

Witamy w  aktualnościach! Tutaj możesz zapoznać się z najważniejszymi, bieżącymi informacjami z branży rolniczej i ubezpieczeniowej.

10/09/18
Pomoc suszowa – uprawy rolne

Pomoc dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. (1 tys. zł/ha dla ubezpieczonych- co najmniej 50% pow. upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk) – wnioski do BP ARiMR będą przyjmowane od 14 do 28 września, podobnie jak wnioski o pomoc do gruntów pod zarybionymi stawami (300 zł / 1 ha).

19/11/18
Pomoc z tytułu strat spowodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła informację o możliwości składania wniosków o pomoc w związku ze stratami powstałymi w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
10/09/18
OSN na terenie całej Polski!

 „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”  reguluje ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych , dawki,  sposoby nawożenia azotem, okresy nawożenia oraz sposób, w jaki rolnicy powinni udokumentować spełnienie wymogów.

projekt ue